Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  kancelář obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: úterý 18.9.2018 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2018
 4. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
 5. Smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 722/1 v k.ú. Starý Petřín, o výměře 160 m2, druh pozemku orná půda
 6. Prodej parcely KN p.č. 1349/2 v k.ú. Jazovice, ostatní plocha, o výměře 120 m2, včetně studny nacházející se na tomto pozemku
 7. Záměr o právu stavby k pozemku KN p.č. 2267 v k.ú. Nový Petřín, trvalý travní porost, o výměře 1101 m2, a k části pozemku KN p.č. 1081/3 v k.ú. Nový Petřín, ostatní plocha, o výměře 746 m2
 8. Žádost o úplatný převod pozemku KN p.č.1044/2 a pozemku GP 1044 (část) k.ú. Jazovice
 9. Žádost o poskytnutí individuální dotace
 10. Žádost o odklad platby
 11. Výběr firmy na zhotovení vrtu k budově školy
 12. ČOV – informace
 13. Různé
 14. Dotazy, podněty, připomínky
 15. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 10.9.2018

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          10.9.2018

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top