Konkurz na ředitele MŠ

K O N K U R Z

 

 

Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

 

 

Mateřské školy, Starý Petřín, okres Znojmo, příspěvková organizace

 

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti,

 

K přihlášce přiložte:

 

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
  7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:   5.1.2015

 

Obálku označte slovy: „Konkurz ředitel MŠ-neotvírat“.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do   24.11.2014 do14:00 hod na adresu:

Obec Starý Petřín, Starý Petřín 23, 671 06 Šafov, nebo odevzdejte osobně na OÚ ve Starém Petříně. Nepostačuje podat ve stanoveném lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a výběrové řízení opakovat.

 

 

 

Ve Starém Petříně dne 07.11.2014

 

 

 

Radek Durajka

starosta

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top