Záměr o prodeji nemovitosti p.č. 2356/3 v k.ú. Starý Petřín

Obec Starý Petřín zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a usnesením Zastupitelstva obce Starý Petřín č. 7/25/2017 ze dne 16.02.2017

Záměr o prodeji nemovitosti

Parcela katastru nemovitostí p.č. 2356/3 v k.ú. Starý Petřín

ostatní plocha, o výměře 3714 m2

Nabídky či případné připomínky je možné podávat písemně, poštou nebo osobně během úředních hodin na Obecní úřad ve Starém Petříně do 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. do 06.04.2017 do 12:00 hod.

Na nabídky a připomínky zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Bližší informace na telefonním čísle 515 297 824, e-mail: obec.starypetrin@tiscali.cz.

Uzavření smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva obce Starý Petřín

 dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

 

Ve Starém Petříně dne 22.03.2017

 

Radek Durajka, v.r.

Starosta obce

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top